سامانه نیازمندی های صنعتی کار

آموزش ویدئویی خواص فیزیکی مواد

1 / 12 ویدیوها
1

دیاگرام های فازی | درس اول

15:46
2

دیاگرام های فازی | درس دوم

10:37
3

دیاگرام های فازی | درس سوم

09:15
4

دیاگرام های فازی | درس چهارم

06:46
5

دیاگرام آهن - کربن | دیاگرام تعادلی آهن کربن

13:39
6

دگرگونی و استحاله های فازی | درس اول

12:22
7

دگرگونی و استحاله های فازی | درس دوم

13:16
8

دگرگونی و استحاله های فازی | درس سوم

05:58
9

دیاگرام های فازی | درس چهارم

06:46
10

دگرگونی و استحاله های فازی | دیاگرام های تعادلی | 1

21:35
11

دگرگونی و استحاله های فازی | دیاگرام های تعادلی | 2

34:06
12

عملیات حرارتی فولادها

19:36
بستن
بستن